10 Điều Người Lao Động Cần Biết Năm 2015

Người lao động là tầng lớp đông đảo nhất trong xã hội hiện nay, họ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của một đất nước. Tuy nhiên, kiến thức pháp luật về lao động nhiều người vẫn còn rất mù mờ, dẫn đến người lao động thường chịu thiệt thòi vì thiếu [...]