Qui Trình Đăng Ký Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp

I/ Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp: - Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (trừ trường hợp đơn phương chấm dứt HĐ và hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động). - Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất [...]