Luật sư: Nguyễn Quốc Trung

Trưởng văn phòng

CCHN số: 10.631/TP/LS-CHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/4/2014

Lĩnh vực: Dân sự; hình sự; hành chính; kinh doanh – thương mại.

.